Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MAATSCHAP MARREE & VAN UUNEN BELASTINGADVISEURS, GEVESTIGD TE OISTERWIJK

1. Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is een maatschap die bestaat uit rechtspersonen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek kosteloos toegezonden en ligt ter inzage ten kantore van Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitsluitend te zijn aanvaard door of namens Marree & Van Uunen Belastingadviseurs, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen binnen de maatschap zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Marree & Van Uunen Belastingadviseurs wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

4. Marree & Van Uunen Belastingadviseurs zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

5. De uitvoering van gegeven opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Marree & Van Uunen Belastingadviseurs is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

7. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Marree & Van Uunen Belastingadviseurs doch ook ten behoeve van de vennoten van Marree & Van Uunen Belastingadviseurs, alsmede van de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de onder 1 hiervoor genoemde rechtspersonen en van al degenen die voor Marree & Van Uunen Belastingadviseurs werkzaam zijn.

8. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening op de aangegeven rekening. Bij niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening.

9. Indien de opdrachtgever na sommatie en ingebrekestelling weigerachtig blijft met voldoening van de vordering is de maatschap gerechtigd deze ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijk (incassokosten) als gerechtelijk, komen geheel voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen voor particulieren worden berekend conform de Wet Incassokosten (WIK) en voor bedrijven conform de staffel Kantonrechters Rapport Voorwerk II.